Nieuwe WMO en INPREZE

Sinds 2004 is de regering bezig met het reconstrueren van de sociale sector in Nederland. Één van de aanleidingen hiervoor is de groeiende discrepantie tussen de vraag naar zorg en de aanwezige middelen hiervoor; de kosten van de geestelijke gezondheidszorg zijn ruim 5 miljard euro per jaar (en de vraag naar deze vorm van hulp zal de komende jaren blijven stijgen.

De overheidsmiddelen zijn echter beperkt en niet toereikend om een verdere stijging van deze kosten op te vangen. De GGZ wordt dan ook op dit moment ingrijpend gereorganiseerd en zal meer op decentraal niveau gaan plaatsvinden. Deze veranderingen zijn wettelijk vervat in de Participatiewet en in een aanpassing van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Deze laatste wet regelt de maatschappelijke opvang, oGGZ en aanverwante zorg voor kwetsbare burgers. Naast de zorg voor daklozen (maatschappelijke opvang), vallen hieronder de opvang van vrouwen, zwerfjongeren, slachtoffers van huiselijk geweld, en de verslavingszorg. Daarnaast zijn de eisen voor het verkrijgen van uitkeringen (waaronder de WAJONG) zwaarder geworden.

Het doel van beiden wetten is om de druk op de huidige vraag naar sociale voorzieningen te verzachten. Het vergroten van de weerbaarheid van mensen en preventie en zelfhulp staan hierbij centraal. Zo zal worden onderzocht of steun gevonden kan worden in sociale netwerken van de burger.

Bovenstaande betekent dat de gemeenten te maken zullen krijgen met een hoger aantal en een meer diverse groep van cliënten. Deze klanten moetennieuwe diensten worden geleverd, waarbij ook nog eens strenger wordt  gekeken naar de toekenning van eventuele hulp. Dit is een echte uitdaging, maar zeker niet onmogelijk met behulp van innovatieve toepassingen.

Met het inzetten van eGGZ toepassingen voor preventie en zelfhulp kan worden voorkomen dat de wachtkamers van de GGZ en maatschappelijke dienstverlening overvol raken. Hierdoor is het nodig dat er 1) beter wordt samengewerkt in de Wmo keten en 2) gemeenten meer kennis ontwikkelen over het inzetten van eGGZ preventie en zelfhulp

Inpreze legt een link tussen eHealth en de Wmo. Mede gefinancierd door Europa en de provincie Noord-Holland, beoogt Inpreze om een kennisplatform op te zetten dat zich richt op het (door)ontwikkelen van innovatieve ICT toepassingen voor online preventie, zelfhulp en indicatiestelling in de geestelijke gezondheidszorg.