WMO

Het INPREZE projectconsortium heeft de afgelopen maanden met goed resultaat gewerkt aan een projectuitbreidingsvoorstel. Deze projectuitbreiding is gericht op het ondersteunen van gemeente bij het implementeren van de nieuwe Wet Maatschappelijk Ondersteuning (‘Wmo 2015’). De Wmo 2015, die voorziet in decentralisatie van zorgtaken naar gemeenten met daaraan gekoppeld een stevige bezuinigingsopgave, is op 8 juli 2014 door de Eerste Kamer goedgekeurd.

Dit betekent dat gemeenten vanaf 1 januari 2015 grotendeels verantwoordelijk worden voor ondersteuning en begeleiding van hun hulpbehoevende burgers zodat deze zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Gemeenten gaan per cliënt maatwerk leveren waarbij eigen mogelijkheden en behoeftes en de rol van de mantelzorger / het sociaal netwerk centraal staan. Dit betreft een stappenplan gericht op integrale ondersteuning. De Wmo geeft gemeenten veel beleidsruimte zodat de ondersteuning en begeleiding goed aansluit op de lokale situatie. Er zullen tussen de gemeenten duidelijke uitvoeringsverschillen ontstaan.

Door de transitie van de AWBZ naar de Wmo komen er meer mensen met psychische klachten naar de gemeenten. De Wmo (Openbare)GGZ doelgroep betreft 5-6% van de bevolking met psychische aandoeningen en/of ernstige psychosociale problematiek in combinatie met beperkingen bij zelfredzaamheid, participatie en/of wonen. De groep bestaat uit verschillende subgroepen: 1) mensen met complexe klachten, tijdelijk of langdurig; 2) mensen met complexe klachten, meestal langdurig; 3) jeugdigen en hun ouders die cliënt zijn van de jeugd-GGZ; en 4) mensen die niet voldoende in staat zijn in de eigen bestaansvoorwaarden te voorzien (openbare GGZ). Gemeenten zullen deze burgers de juiste zorg moeten bieden met als uitgangspunt levensbrede cliëntondersteuning.

Om gemeenten te ondersteunen bij de implementatie van de GGZ gerelateerde Wmo hebben de INPREZE projectpartners specifieke projectactiviteiten ontwikkeld die in 2014-2015 zullen worden uitgevoerd. De projectpartners gaan in de eerste plaats specifieke eGGZ informatie ontwikkelen voor gemeenten en andere (O)GGZ ketenpartners. Hierbij wordt er vooral gekeken naar psychische klachten die veel voorkomen en die door zelfredzaamheid en informele zorg kunnen worden verholpen.

Het ontwikkelen van een generieke (O)GGZ screeningsapp is een volgende stap. Hiermee kan op eenvoudige wijze worden vastgesteld of en wat voor geestelijke gezondheidszorg iemand nodig heeft. De app kan direct worden ingezet door de Wmo consulenten die bij gemeenten werkzaam zijn.

Tot slot zal er specifieke eGGZ kennisdeling plaatsvinden met gemeenten en andere Wmo-(O)GGZ ketenpartners. De kennisdeling bestaat uit het organiseren van bijeenkomsten en één op één gesprekken met een aantal gemeenten. Deze moeten leiden tot concrete implementatie van eGGZ toepassingen bij Wmo ondersteuning en begeleiding. De projectpartners zullen o.a. gesprekken hebben met de VNG en het Kenniscentrum Wonen en Wmo (in Noord-Holland).

De projectpartners nodigen gemeenten en andere Wmo ketenpartners uit om actief te participeren in de INPREZE projectactiviteiten die de komende maanden zullen plaatsvinden. U kunt op de hoogte blijven door een email te sturen naar c.versluis@arq.org.

Bronnen:

http://www.vng.nl/onderwerpenindex/decentralisaties-sociaal-domein/wmo-2015

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/07/08/van-rijn-de-nieuwe-wmo-2015-is-een-feit.html

https://www.zorgwijzer.nl/zorgverzekering-vergelijken#invoering-wmo