Financiering

Het INPREZE project is mede mogelijk gemaakt door een Kansen voor West-subsidie en een subsidie van de provincie Noord-Holland.

Kansen voor West
Aan de basis van Kansen voor West staat de Lissabon strategie die moet leiden tot economische groei en meer èn betere banen in de Europese Unie. Voor de Randstad betekent dat dat de concurrentiekracht van de regio moet worden versterkt. En dat betekent investeren in thema’s als innovatie, reserch & development, kennisuitwisseling, aansluiting onderwijs arbeidsmarkt, menselijk kapitaal en duurzame energie.

Sterkten en zwakten van Landsdeel West
Enkele jaren geleden bevond Landsdeel West zich nog in de top van de Europese regio’s. De redenen voor het verval zien we terug in de analyse van sterkten en zwakten van dit deel van ons land. De regio verliest haar concurrentiepositie in belangrijke mate door:

  • Onvoldoende benutting van het potentieel aan kennis in de vorm van innovaties en toename van productiviteit
  • Onvoldoende benutting van samenwerkingsrelaties tussen kennisinstellingen onderling en met bedrijven
  • Onvoldoende inzet op het binden van creatief talent
  • Fragmentatie op de arbeidsmarkt en een lage arbeidsproductiviteit

Vooral op deze thema’s wil de regio in de komende jaren vooruitgang boeken. Vooral op de eerste drie punten kunnen EFRO-middelen worden ingezet.

Daarnaast koestert de regio haar unieke karakter als polycentrische metropool. Investeren in de verbetering van de aantrekkelijkheid van de regio, betekent investeren in het behoud van de kwaliteiten van het buitengebied, in brede zin.

Binnen Kansen voor West is een aparte prioriteit geformuleerd voor de grote steden, gericht op het terugdringen van achterstanden op sociaal economisch gebied.

Dit alles leidt in Kansen voor West tot drie samenhangende prioriteiten, die gezamenlijk de hoekstenen vormen van de concurrentiekracht van de regio. Een sterke kenniseconomie, een duurzame economische ontwikkeling en attractieve steden en regio’s om in te werken, wonen en recreëren. Voor meer informatie: http://www.kansenvoorwest.nl